14,000 కోట్లను కాల్చి చలి మంట పెట్టిన క్రూర ధనవంతుడు..|| 14,0000 crores ...

Comments